Bindingen Blauwdruk

(voor gebruik en verspreiding in enigerlei vorm is toestemming vereist van de auteur Dirck van Bekkum Copyright Moira CTT ©)

BINDINGEN BLAUWDRUK (BONDING BLUEPRINT)

(download primair genogram met korte tekst HIER)

Deze poging tot verbeelding van menselijke ecosystemen is een grove versimpeling (reductie) van de complexiteit van hoe families en gemeenschappen functioneren en zich reproduceren over meer generaties.

Maar toch is deze Bindingen Blauwdruk zeer bruikbaar gebleken in de trainingen met en opleiden van professionals in de jeugdzorg en GGZ.

Alle zestien bindingen (gekleurde en stippellijnen) in dit exemplarische voorbeeld zijn terug te brengen tot zes primaire bindingen in drie generaties en twee genderrollen. Vaders, Moeders (tantes en ooms zijn ook ouderrollen), Broers en Zussen (neven en nichten zijn brussenrollen), Opa’s, Oma’s (twee van vaders en twee van moederskant en eventuele oudooms en oudtantes).

De Bindingen Blauwdruk maakt naast primaire bindingen ook het centrale belang van sekse/gender, van hiërarchie, van kinderrij-posities, van leeftijden, van generaties zichtbaar.

De invulling, kwaliteit van en veranderingen in al deze bindingen varieert per jongen, per mens, per familie en per gemeenschap. En al die systemen zijn weer permanent in wisselwerking (adaptatie)met hun specifieke omgevingen die voortdurend veranderen.

Ingebed zijn in familie en sociale netwerken is een voorwaarde tot optimale groei en leerprestaties van alle, maar zeker kwetsbare, jongens/meisjes/volwassenen. (download HIER de tekst hoe families/gemeenschappen hun onderlinge afhankelijkheden op orde houden)

Naast, warme (bloed) en koude (aangetrouwde) familie banden bestaat het leven overal ook uit sociale verwantschappen via rolverdelingen (man-vrouw), rond buurten en gemeenschappen, rond arbeid en arbeidsdeling, rond vriendschappen, vrije tijd en sport.

Het samen (met families) scheppen (co-creëren) van transitionele (diep-veilige) ruimtes zoals door Dirck van Bekkum met vele anderen ontwikkeld blijkt de belangrijkste succesfactor in het ondersteunen van jongeren.

Naast samenhang binnen grootfamilies investeren mensen ook veel in het  organiseren van positieve afhankelijkheden tussen families/buurten. (download HIER een tekst uit mijn bundel hoe  buurten/gemeenschappen hun sociale cohesie, met en tussen elkaar, op orde houden.)

Het is een in de praktijk getoetst model, ontstaan uit 10 jaar werken als groepstherapeut met jonge mannen in de psychiatrie en lesgeven aan zorg professionals. Het is exemplarisch (parsimonieus) omdat het ‘zoveel mogelijk samenhang biedt op een zo heldere en simpel mogelijke manier’.

Het theoretische en conceptuele raamwerk is afkomstig in het combineren van inzichten/concepties uit a) de genealogie (onze enige zwager maakte de stamboom van onze moeders en vaders families), b) 10 jaar studie (1980-1990) aan het Instituut Dies: Community for Development History, c) verwantschapstheorieën en ‘kin-work‘ in 40 jaar studie en onderzoek als klinisch antropoloog en d) 25 jaar leren, werken en doceren in familie- en systeemtherapie.